Информация за проекта

Проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”, финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство – културата „Хаманджия“ в българския и румънския Добруджански регион чрез общи усилия и действия по опазване и валоризация на културното наследство на Хаманджия с оглед разработването на съвместен интегриран туристически продукт „Хаманджия“ „и съвместното му популяризиране и управление.
Специфичните цели по проекта са:
1. Изследване на културата „Хаманджия“ на целевия трансграничен регион като информационна база за по-нататъшно обосновано съвместно развитие на туристическия продукт „Хаманджия“;
2. Разработване на съвместен интегриран туристически продукт „Хамандижя“, вкл. съвместен туристически маршрут и иновативни туристически услуги, базирани на ИКТ;
3. Валоризация на ресурсите и подобряване на привлекателността на археологическия обект „Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия“ в община Шабла;
4. Валоризация на историческите и културни ресурси на Черна вода чрез изграждане на център „Хаманджия“;
5. Популяризиране на туристическия продукт „Хаманджия“ чрез организиране на промоционални кампании сред целевите групи в съответствие с маркетинговата стратегия, разработена по проекта.
6. Устойчиво използване и управление на културното наследство Хаманджия чрез интегриран план за управление, разработен по проекта.

Проектът използва иновативен подход за валоризиране и устойчиво използване на общото културно наследство за по-нататъшно развитие на туризма в района на трансграничния район, като същевременно създава атрактивен и устойчив съвместен интегриран туристически продукт „Хаманджия“ и съответните туристически услуги, базирани на ИКТ.
Подходът се състои от разработване, популяризиране, управление и устойчиво използване на съвместен интегриран туристически продукт „Хаманджия“. По този начин се обособяват следните четири фази:
I. Предварителна фаза, която обхваща: (1) подготовка на съвместно проучване на културата „Хаманджия” и (2) организиране и провеждане на тематична конференция „Хаманджия”.
II. Фаза на развитие, която обхваща: (1) разработване на съвместен туристически маршрут „Хаманджия”; (2) дейности и работи по отношение на развитието на „Археологически парк Дуранкулак – Хаманджия” в община Шабла; (3) дейности и работи по развитието на център „Хаманджия” в град Чернавода и (4) развитие на съвместни интегрирани ИКТ-базирани туристически услуги.
III. Промоционална фаза, която обхваща: (1) разработване на съвместна интегрирана маркетингова стратегия на туристическия продукт „Хаманджия“; (2) провеждане на съвместната промоционална кампания и (3) проектиране и разработване на триезичен уебсайт (на български, румънски и английски език).
IV. Фаза за устойчиво използване и управление, която включва разработване на съвместен интегриран план за управление на туристическия продукт „Хаманджия“ за по-нататъшно използване на устойчиво културно наследство.

Иновативното на проекта е, че културното наследство на културата Хаманджия в българския и румънския район на Добруджа, ще бъде представено на целевите групи чрез модерни средства за популяризиране и разпространение на ИКТ като: (1) виртуална обиколка на обектите от съвместния туристически маршрут Хаманджия – „Археологически парк Дуранкулак – Хаманджия“ в община Шабла и Център Хаманджия в град Чернавода чрез 3D цифрова реконструкция на обектите и (2) безплатни приложения за смартфони за туристическия маршрут Хаманджия. Виртуалната обиколка е уникално и незабравимо ИТ-базирано средство за възприемане на културното наследство на Хаманджия. Предвидената услуга за експериментална археология за методите на Хаманджия – Работилница за мислители е нова и оригинална и по отношение на практическите дейности.

Проектът се изпълнява в съвместно партньорство между община Шабла, РБългария и община Чернавода, РРумъния. Община Шабла е водещ партньор по проекта.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. Общият бюджет на проекта е в размер на 1 494 037.68 Евро, от които 85% в размер на 1 269 932.02 Евро се осигуряват от ЕФРР.

Код на проекта: ROBG-407

Меню
Skip to content