Крайморска Добруджа

Суходолията, заети със степна растителност и по-малко с гори и горски култури, които се намират във вътрешността на района, на територията на с. Твърдица, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Езерец и гр. Шабла, са част от защитена зона „Крайморска Добруджа” /по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна/. В зоната влизат части от землищата на три съседни общини – Шабла, Каварна и Генерал Тошево.

За територията на община Шабла предмет на опазване в зоната са следните типове природни местообитания:

Субконтинентални пери-Панонски храсталаци – срещат се в двете суходолия между селата Ваклино, Божаново и Твърдица, и между гр. Шабла, с. Горун и с. Поручик Чунчево. Представляват  неголеми по площ храстови съобщества на Paliurus spina-christii, Prunus machaleb, Jasminum friticans и по-рядко участва Amydalus nana, който представлява консервационна стойност.

Отворени калцифилни или базифилни съобщества от Alysso-Sedion albi – срещат се в двете суходолия между селата Ваклино, Божаново и Твърдица, и между Шабла, Горун и Поручик Чунчево. Представляват комплекс от тревни съобщества доминирани от житни треви (Koeleria sp., Festuca sp., Stipa sp.), храстови съобщества и открити каменисти участъци, главно с лишеи, мъхове и представители на род Sedum.

Понто-Сарматски степи – срещат се в двете суходолия между селата Ваклино, Божаново и Твърдица, и между Шабла, Горун и Поручик Чунчево. Най-чести доминиращи видове са Stipa pennata agg., Stipa capillata, Chrysopogon gryllus, Dischanthium ischaemum, Agropyron brandzae, Koeleria brevis, Satureja coerulea, Thymus zygoides.

Меню
Skip to content