Крайморска Добруджа

Суходолията, заети със степна растителност и по-малко с гори и горски култури, които се намират във вътрешността на района, на територията на с. Твърдица, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Езерец и гр. Шабла, са част от защитена зона „Крайморска Добруджа” /по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна/. В зоната влизат части от землищата на три съседни общини – Шабла, Каварна и Генерал Тошево.

За територията на община Шабла предмет на опазване в зоната са следните типове природни местообитания:

Субконтинентални пери-Панонски храсталаци – срещат се в двете суходолия между селата Ваклино, Божаново и Твърдица, и между гр. Шабла, с. Горун и с. Поручик Чунчево. Представляват  неголеми по площ храстови съобщества на Paliurus spina-christii, Prunus machaleb, Jasminum friticans и по-рядко участва Amydalus nana, който представлява консервационна стойност.

Отворени калцифилни или базифилни съобщества от Alysso-Sedion albi – срещат се в двете суходолия между селата Ваклино, Божаново и Твърдица, и между Шабла, Горун и Поручик Чунчево. Представляват комплекс от тревни съобщества доминирани от житни треви (Koeleria sp., Festuca sp., Stipa sp.), храстови съобщества и открити каменисти участъци, главно с лишеи, мъхове и представители на род Sedum.

Понто-Сарматски степи – срещат се в двете суходолия между селата Ваклино, Божаново и Твърдица, и между Шабла, Горун и Поручик Чунчево. Най-чести доминиращи видове са Stipa pennata agg., Stipa capillata, Chrysopogon gryllus, Dischanthium ischaemum, Agropyron brandzae, Koeleria brevis, Satureja coerulea, Thymus zygoides.

Сподели

Други защитени обекти

Тюленово

Виж още

Шабленска тузла

Виж още

Дуранкулашко езеро

Виж още

Шабленско езеро

Виж още

Тюленово

Виж още

Шабленска тузла

Виж още

Дуранкулашко езеро

Виж още

Шабленско езеро

Виж още
Меню
Skip to content