Разработване на съвместна интегрирана маркетингова стратегия на туристическия продукт „Хаманджия“

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”, финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., бе разработена съвместна интегрирана маркетингова стратегия на туристическия продукт „Хаманджия“. Същата бе одобрена и приета от община Шабла с приемно-предавателен протокол на 27.04.2023 г.

Обхватът на разработката включваше следните дейности:

– Разработване на съвместна интегрирана маркетингова стратегия за туристическия продукт „Хаманджия“ — с превод на английски и румънски език;

– Разработване на промоционална стратегия — с превод на английски и румънски език. Стратегията следва да предлага подходящи начини за представяне, разпространение и предлагане на съвместно разработения туристически продукт „Хаманджия“ на специфичния пазар на културния туризъм в региона. Промоционалната стратегия е част от съвместната интегрирана маркетингова стратегия на туристическия продукт „Хаманджия.

Съвместната интегрирана маркетингова стратегия за туристическия продукт „Хаманджия“ е достъпна и може да бъде разгледано на електронната страница, разработена по проекта: www.hamangia.eu , в Раздел „Резултати“.

Меню
Skip to content