Разработване на съвместен план за управление на туристическия продукт „Хаманджия“

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”, финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., бе разработен съвместен план за управление на туристическия продукт „Хаманджия“.

Обхватът на разработката включваше следните дейности:

– Разработване на план за управление на „Археологичната част Дуранкулак — Хаманджия“ — с превод на английски и румънски език;

– Разработване на съвместен план за управление на туристическия продукт чрез интеграция с плана за управление на Център „Хаманджия“ — Чернавода, Румъния — с превод на английски и румънски език.

Съвместният план за управление на туристическия продукт „Хаманджия“ е достъпен и може да бъде разгледан на електронната страница, разработена по проекта: www.hamangia.eu , в Раздел „Резултати“.

Меню
Skip to content